http://aresrv407.gard.local:8090/rest/ident/gard_ident/searcher/gard.no/search.xml?q=&type=Gard%20Employee&department=Department%20%20%C2%A7Claims%20%20%C2%A7Claims%20Athens&hits=20
Themis Ploumidakis

Senior Manager

TEL+ 30 211 198 3652
MOB+ 30 694 624 4965

Peggy Lemou

Senior Claims Executive

TEL+ 30 211 198 3654
MOB+ 30 694 646 0128

Dimitris Giginis

Senior Claims Executive

TEL+ 30 211 198 3655
MOB+ 30 698 103 1386

Alexandra Chatzimichailoglou

Senior Claims Adviser, Lawyer

TEL+ 30 211 198 3653
MOB+ 30 697 412 0812

Dominic Hurst

Senior Claims Adviser, Lawyer

TEL+ 30 211 198 3660
MOB+ 30 694 972 3460

Frode Fugelsnes

Senior Lawyer

TEL+ 30 211 198 3662
MOB+ 30 693 657 0700

Irene Anastassiou

Senior Lawyer

TEL+ 30 211 198 3663
MOB+ 30 694 880 9789

Sarah Hamon-Mathiopoulou

Senior Lawyer

TEL+ 30 211 198 3661
MOB+ 30 693 683 5210

Danae Pispini

Lawyer

TEL+ 30 211 198 3658
MOB+ 30 694 781 6383

Zoi - Maria Sofronidou

Lawyer

TEL+ 30 211 198 3667
MOB+ 30 698 075 3092

Dimitris Valavanis

Claims Executive, Lawyer

TEL+ 30 211 198 3659
MOB+ 30 697 004 6247

Kleia Kokkini

Claims Executive, Lawyer

TEL+ 30 211 198 3665
MOB+ 30 694 478 0026

Betty Kalomiri

Claims Executive

TEL+ 30 211 198 3657
MOB+ 30 697 449 3257

Christina Tsouni

Claims Executive

TEL+ 30 211 198 3656
MOB+ 30 694 732 2230